Per mesures de seguretat, es deixa de recepcionar fibrociment.
Home
DEIXALLERIA INTERMUNICIPAL  D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ Mercat objectes
Deixalleria fixe
t
pictodeixalleria fixe
 
Què és la deixalleria?
És una instal·lació de servei públic per a
la recepció i emmagatzematge de residus
municipals i/o domèstics.
Foto de la deixalleria
Residus admesos
embalums de cartró
separador  

ORIGEN: Premsa, revistes, llibres, paper tisú, caixes d’embalatge, etc.
QUÈ SE’N FA? Es tritura i tracta per a fer nou paper i cartró.
OBSERVACIONS: Cal no barrejar-ho amb papers bruts (mocadors, tovallons, ...), paper d’alumini, paper de fax, plastificats, grapes, clips, paper carbó.

Roba i sabates
separador  

ORIGEN: Roba i sabates Materials tèxtils.
QUÈ SE’N FA? Es classifica en funció del seu estat de conservació per tal d’aprofitar-les directament o amb petites reparacions.
OBSERVACIONS: La recollida i el tractament la realitzen entitats d’ajuda social

restes de jardí
separador  

ORIGEN: Restes vegetals provinents del manteniment i poda de jardins (fullaraca, gespa segada, arrels, branquillons, fulles, flors seques).
QUÈ SE’N FA? Es tritura i es barreja amb la matèria orgànica i s’obté l’adob natural que s’utilitza en jardineria.
OBSERVACIONS: Cal no barrejar amb plàstics, papers o d’altres

runes
separador  

ORIGEN: Residus de la construcció que provenen exclusivament de la petita obra.
QUÈ SE’N FA? El seu destí són els monodipòsits controlats, pedreres i excavacions.
OBSERVACIONS: La runa ha d’abocar-se neta: sense cables, ferros, fustes, plàstics, cartrons, vidres.

voluminosos
separador  

ORIGEN: Residus de gran volum que acostumen a ser mobles: llits, taules, cadires, armaris, sofàs, etc.
QUÈ SE’N FA? Es separen els components reciclables: fusta, ferralla. La resta s’elimina.
OBSERVACIONS: Per minimitzar aquest residu hem de tenir cura dels mobles per tal d’allargar-ne la seva vida útil.

ferralla
separador  

ORIGEN: Elements fèrrics que podem trobar en llars particulars, oficines, petits comerços, etc...
QUÈ SE’N FA? Es fonen i s’aprofita en el procés de fabricació de nous elements.

fusta
separador  

ORIGEN: Portes, marcs de porta i finestra, restes de mobles, caixes de mercat ...
QUÈ SE’N FA? Es separa el conglomerat de la fusta. La fusta s’incorpora com a matèria primera mentre que el conglomerat s’utilitza per a la combustió en calderes.
OBSERVACIONS: Els usuaris han de portar la fusta el més neta possible a la Deixalleria.

informatica electronica
separador  

ORIGEN: Aparells informàtics (ordinadors, monitors, impressores, teclats, ratolins, xips) i aparells electrònics (televisors, vídeos, ràdios, despertadors, calculadores).
QUÈ SE’N FA? Es recupera la ferralla metàl.lica i es reciclen els components dels circuits electrònics.
OBSERVACIONS: Hem d’allargar la vida útil d’aquests tipus d’aparells

aerosols
separador  

ORIGEN: Esprais ambientadors i cosmètics (laques, desodorants, escumes de cabell). Pintures en esprai.
QUÈ SE’N FA? Es recupera el propel.lent (gas) de l’aerosol i el metall de l’envàs un cop descontaminat.
OBSERVACIONS: S’ha de procurar no colpejar l’aerosol i evitar que estigui prop d’un focus de calor.

disol
separador  

ORIGEN: Vernissos, decapants, pintures antihumitat, laques, etc.
QUÈ SE’N FA? Són portats al Centre per al Recondicionament i la Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats (UTE Montmeló).
OBSERVACIONS:Han de portar-se correctament etiquetats i tapats.

pintures
separador  

ORIGEN: Pintures a l’aigua, acríliques, naturals, tèmperes, etc.
QUÈ SE’N FA? Si la valorització no és possible s’inertitza. Els envasos buits són recuperats.
OBSERVACIONS: Han de portar-se correctament etiquetades i tapades.

toner i cartu
separador  

ORIGEN: De fotocopiadores, impressores. De pols o líquids.
QUÈ SE’N FA? Es reaprofiten els seus components.
OBSERVACIONS: Els usuaris dipositaran el residu sota la supervisió de l’operari encarregat.

bateries
separador  

ORIGEN: Bateries de vehicles
QUÈ SE’N FA? Es recupera l’àcid sulfúric que contenen i es fon el plom recuperant-lo en forma de lingots.
OBSERVACIONS: Els usuaris portaran les bateries a la Deixalleria amb compte de no vessar l’àcid sulfúric.

separador
piles
 

ORIGEN: Piles cilíndriques, de petaca, de botó.
QUÈ SE’N FA? S’obtenen bàsicament elements metàl.lics com coure, zenc, cadmi, níquel i mercuri.
OBSERVACIONS: Podem minimitzar aquests residus fent servir corrent elèctric o plaques solars.

fluorecents
separador  

ORIGEN: Làmpades fluorescents.
QUÈ SE’N FA? S’obté cristall triturat, mercuri, alumini.
OBSERVACIONS: Hem de procurar tenir enceses només les llums estrictament necessàries.

olis de motor
separador  

ORIGEN: Olis minerals per a l’automoció.
QUÈ SE’N FA? Es tracta per fer-ne oli nou amb la mateixa qualitat que l’inicial.
OBSERVACIONS: No s’ha de llençar mai per l’aigüera.

olis domestics
separador  

ORIGEN: Olis d’origen vegetal, de cuina.
QUÈ SE’N FA? Obtenció de farines i greixos per a l’alimentació animal. Sabó, cosmètics, pintures.
OBSERVACIONS: Els olis vegetals usats es poden guardar en una garrafa i quan es tingui una quantitat considerable cal portar-los a la Deixalleria.

pesticides
separador  

ORIGEN: Insecticides, herbicides, adobs químics.
QUÈ SE’N FA? Són portats al Centre per al Recondicionament i la Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats (UTE Montmeló).
OBSERVACIONS: És el grup de residus de més toxicitat. Han de portar-se a la Deixalleria etiquetas i tapats.

neveres
separador  

ORIGEN: Neveres i electrodomèstics amb CFC (clorofluorocarburs)
QUÈ SE’N FA? S’extreu el CFC i es separen els materials valoritzables com plàstics, vidres, metalls.
OBSERVACIONS: L’alliberament del CFC a l’atmosfera destrueix la capa d’ozó. S’ha d’evitar el trencament del circuit de refrigeració en manipular-les.

vidre
separador  

ORIGEN: El vidre s’utilitza en envasos alimentaris i en ampolles. El vidre pla té forma de làmina plana i s’utilitza en portes, finestres, taules, etc.
QUÈ SE’N FA? Es tritura i es fon per tornar a fer vidre. Amb 1 kg de vidre es pot fer 1 kg de vidre nou.
OBSERVACIONS: El vidre pla ha de ser portat a la Deixalleria amb molt de compte de no tallar-se i s’ha de dipositar en el contenidor específic per al vidre pla.

electrodomestics
separador  

ORIGEN: Electrodomèstics sense CFC: rentadores, rentavaixelles, microones, assecadors, etc.
QUÈ SE’N FA? S’extreuen els elements valoritzables: planxes metàl.liques, cables elèctrics ...

pneumatics
separador  

ORIGEN: Revestiment de les rodes d’un vehicle.
QUÈ SE’N FA? Es trituren i s’utilitzen com a paviment de carreteres, rajoles per a parcs infantils, jardineres, soles de sabata. En alguns casos es recautxuten i es poden reutilitzar.
OBSERVACIONS: Es preferible separar la llanta i dipositar-la en el contenidor de la ferralla.

separador plastics separador  

ORIGEN: Brics, envasos de plàstic.
QUÈ SE’N FA? Es fonen per a fer nous productes plàstics, tanques, mobiliari urbà.
OBSERVACIONS:Hem de procurar comprar productes en format familiar en comptes d’envasos individuals i preferir els envasos de vidre.

separador cables electrics separador  

ORIGEN: Estan constituïts per un conjunt de fils conductors recoberts d’un material plàstic aïllant.
QUÈ SE’N FA? Es recuperen els materials que el composen.
OBSERVACIONS: A l’hora de fer qualsevol reparació elèctrica hem de mesurar bé la longitud de cable que necessitem abans de comprar-lo.

radiografies separador  

ORIGEN: Plaques fotogràfiques de raigs X
QUÈ SE’N FA? Es recupera, per via química, el polièster i la plata contingudes a les radiografies.
OBSERVACIONS: Les sals de plata i d’altres metalls pesants poden contaminar el sòl i les aigües.

amiant
separador  

Veure informació sobre el fibrociment

t
t
Home | Nota legal
Mancomunitat de Serveis Alella, El Masnou i Teià